Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is het bedrag die de niet verzorgende ouder betaald aan de ex-partner om bij te dragen in opvoeding en verzorging van de kinderen. De afspraken over de kinderalimentatie worden in het ouderschapsplan opgenomen.

Hoogte kinderalimentatie?

Het uitgangspunt is dat kinderen na de scheiding kunnen doorleven op hetzelfde welvaartsniveau als voor de scheiding. De hoogte van de alimentatie is inkomensafhankelijk en u bent tot bepaalde hoogte vrij om de hoogte van de kinderalimentatie te bepalen.

De rechter zal later beoordelen of het overeengekomen bedrag per maand redelijk is. Dit wordt gedaan met behulp van tremanormen. De rechter kijkt verder onder andere naar:

– de leeftijd van uw kind of kinderen
– het aantal kinderen
– de draagkracht van de niet verzorgende ouder
– het gezinsinkomen
– het aantal dagen per maand dat het kind bij de niet verzorgende ouder verblijft

Het alimentatiebedrag wordt ieder jaar aangepast aan de inflatie (geïndexeerd). Het te betalen alimentatie bedrag kan oplopen als de alimentatieplichtige (degene die alimentatie moet betalen) meer verdiend of als er onderling een hoger bedrag wordt overeengekomen. U heeft recht op alimentatie als uw kind(eren) meer dan de helft van de tijd bij u wonen en als u na de scheiding de minst verdienende ouder bent. De kinderalimentatie kan per maand of per kwartaal worden betaald.

Geen akkoord over kinder alimentatie?

Als u er onderling niet uit komt wordt de hoogte van de kinderalimentatie bepaald aan de hand van de behoefte van het kind en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen. De rechter beslist dan over de hoogte van de kinderalimentatie.

Hoe lang duurt kinderalimentatie?

U betaald tot het 18e levensjaar kinderalimentatie aan uw kind. De financiële verplichting loopt door tot het 21e levensjaar. Nadat uw kind 18 is geworden kunt u met uw kind bespreken wat de hoogte wordt van uw financiële bijdrage. Een eigen inkomen of studiefinanciering kunnen redenen zijn om juist meer of minder alimentatie te betalen. Financiële verplichtingen staan los van het ouderlijk gezag. Uw kind kan als jongmeerderjarige (18 tot 21 jaar) ook zelf een verzoek indienen bij de rechtbank tot vaststelling van de kinderalimentatie.

Co-ouderschap en alimentatie

Bij co-ouderschap kan er ook sprake van alimentatie. De hoogte van het inkomen speelt hierbij een rol. Als u kiest voor co-ouderschap en u hetzelfde inkomen heeft als uw ex-partner dan is er meestal geen sprake van kinderalimentatie.