Afkopen van alimentatie

Als u partneralimentatie moet betalen is het is mogelijk om dit af te kopen. Kinderalimentatie kunt u niet afkopen. Als u de partneralimentatie wilt afkopen en uw partner gaat daarmee akkoord kunt u deze afspraak vastleggen in het echtscheidingsconvenant. Bespreek de voor- en nadelen van het afkopen van alimentatie goed door met een deskundige.

Waarom alimentatie afkopen?

Als u de partneralimentatie afkoopt bent u niet meer financieel aan uw ex-partner verbonden. Voor de alimentatieplichtige is de afkoopsom aftrekbaar en dus interessant. Let wel dat het met name interessant is voor de betalende partner als deze een behoorlijk inkomen heeft.

Hoe kan ik alimentatie afkopen?

U kunt de alimentatie afkopen via afkoop in contanten. Het bedrag wordt dan ineens betaald aan uw ex-partner. Het te betalen bedrag is aftrekbaar. Degene die de alimentatie ontvangt wordt wel fiscaal belast.

Daarnaast kunt u met uw ex-partner overeenkomen dat de alimentatieverplichting wordt omgezet in een lijfrente. De alimentatieverplichting wordt afgekocht door het betalen van een premie voor een alimentatielijfrente. Diegene die alimentatie ontvangt, uw ex-partner, wordt de verzekeringnemer. De verzekeringnemer ontvangt iedere maand een bedrag van de verzekeraar.

Nadelen partneralimentatie afkopen

Voor degene die de partneralimentatie wil afkopen kleeft er een nadeel aan. Stel dat u de partneralimentatie voor vier jaar afkoopt en uw ex-partner gaat een jaar later trouwen of samenwonen, dan heeft u voor een periode van drie jaar te veel partneralimentatie betaald. Als u de alimentatie afkoopt is er later geen herziening van de alimentatie mogelijk. U doet er verstandig aan u goed te laten informeren. Ook is het belangrijk om goede en duidelijke afspraken te maken over de afkoopregeling.

Als het bedrag ineens wordt overgemaakt, is dat voor de alimentatiegerechtigde fiscaal zeer onvoordelig. Het kan zo zijn dat de alimentatiegerechtigde meer inkomstenbelasting zal moeten betalen. Dit kan worden voorkomen door gebruik te maken van een lijfrentepolis. Er wordt dan maandelijks een bedrag uitgekeerd. In dat geval kan de alimentatiegerechtigde ook profiteren van de fiscale mogelijkheden.

Partneralimentatie

Bij een echtscheiding kunt u te maken krijgen met alimentatie. Alimentatie is geld dat iemand die gescheiden is moet betalen voor het levensonderhoud van de vroegere partner en/of kinderen. Bij het bepalen van de partneralimentatie wordt gekeken naar behoefte enerzijds en draagkracht anderzijds.

Behoefte en draagkracht

De behoefte betekent niet het sociaal minimum. Bepalend is de welvaart die u tijdens het huwelijk gewend was. Er kan behoefte bestaan, maar de alimentatieplichtige (degene die de alimentatie moet betalen) moet wel in staat zijn om alimentatie te kunnen betalen. Is de alimentatieplichtige niet draagkrachtig genoeg dan ontvangt de alimentatiebehoeftige geen alimentatie.

Hoe wordt alimentatie berekend?

Door middel van tremanormen wordt de alimentatie berekend. Daarna wordt bekeken of u in staat bent om alimentatie te betalen.

Bij de berekening worden eerst de volgende inkomsten opgeteld:
– Alle netto-inkomsten
– Vakantietoeslag
– Eventuele inkomsten uit eigen vermogen
– Eventuele inkomsten uit onderverhuur of verhuur

Vervolgens wordt van de inkomsten het volgende afgetrokken:
– Gedeelte van de netto woonlasten
– Rente en aflossing schulden
– Kinderalimentatie
– Bijstandsnorm
– Andere bijzondere lasten

Het bedrag dat overblijft is de draagkracht. Bij de bruto draagkrachtberekening bedragen de percentages 45% voor een ex-partner met een nieuw gezin, 60% bij een alleenstaande ex-partner en bij co-ouderschap 52,5%.

Wie stelt de alimentatie vast?

De alimentatie kan worden vastgelegd door de beide partijen. Ook de rechter kan de hoogte van de partneralimentatie bepalen als u er met uw partner niet uitkomt.

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is het bedrag die de niet verzorgende ouder betaald aan de ex-partner om bij te dragen in opvoeding en verzorging van de kinderen. De afspraken over de kinderalimentatie worden in het ouderschapsplan opgenomen.

Hoogte kinderalimentatie?

Het uitgangspunt is dat kinderen na de scheiding kunnen doorleven op hetzelfde welvaartsniveau als voor de scheiding. De hoogte van de alimentatie is inkomensafhankelijk en u bent tot bepaalde hoogte vrij om de hoogte van de kinderalimentatie te bepalen.

De rechter zal later beoordelen of het overeengekomen bedrag per maand redelijk is. Dit wordt gedaan met behulp van tremanormen. De rechter kijkt verder onder andere naar:

– de leeftijd van uw kind of kinderen
– het aantal kinderen
– de draagkracht van de niet verzorgende ouder
– het gezinsinkomen
– het aantal dagen per maand dat het kind bij de niet verzorgende ouder verblijft

Het alimentatiebedrag wordt ieder jaar aangepast aan de inflatie (geïndexeerd). Het te betalen alimentatie bedrag kan oplopen als de alimentatieplichtige (degene die alimentatie moet betalen) meer verdiend of als er onderling een hoger bedrag wordt overeengekomen. U heeft recht op alimentatie als uw kind(eren) meer dan de helft van de tijd bij u wonen en als u na de scheiding de minst verdienende ouder bent. De kinderalimentatie kan per maand of per kwartaal worden betaald.

Geen akkoord over kinder alimentatie?

Als u er onderling niet uit komt wordt de hoogte van de kinderalimentatie bepaald aan de hand van de behoefte van het kind en de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen. De rechter beslist dan over de hoogte van de kinderalimentatie.

Hoe lang duurt kinderalimentatie?

U betaald tot het 18e levensjaar kinderalimentatie aan uw kind. De financiële verplichting loopt door tot het 21e levensjaar. Nadat uw kind 18 is geworden kunt u met uw kind bespreken wat de hoogte wordt van uw financiële bijdrage. Een eigen inkomen of studiefinanciering kunnen redenen zijn om juist meer of minder alimentatie te betalen. Financiële verplichtingen staan los van het ouderlijk gezag. Uw kind kan als jongmeerderjarige (18 tot 21 jaar) ook zelf een verzoek indienen bij de rechtbank tot vaststelling van de kinderalimentatie.

Co-ouderschap en alimentatie

Bij co-ouderschap kan er ook sprake van alimentatie. De hoogte van het inkomen speelt hierbij een rol. Als u kiest voor co-ouderschap en u hetzelfde inkomen heeft als uw ex-partner dan is er meestal geen sprake van kinderalimentatie.

Beëindiging of wijzigen partneralimentatie

Als u van mening bent dat de alimentatie moet worden stopgezet of worden gelimiteerd kunt u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. U kunt niet zomaar stoppen met het betalen van alimentatie. De rechter zal naar uw verzoek kijken en zal vervolgens een uitspraak doen.

Redenen stopzetten alimentatie

De partneralimentatie kan worden stopgezet als u bijvoorbeeld van mening bent dat uw ex kan werken indien dit niet het geval is. De rechter kijkt bij het nemen van een besluit onder andere naar de leeftijd, vooropleiding en werkervaring van uw ex.

Bij wangedrag van de alimentatiegerechtigde kan de rechter besluiten dat de alimentatie wordt verlaagd. Het betalen van partneralimentatie kan ook worden opgeheven. Niet elk wangedrag zal tot afwijzing van partneralimentatie leiden. De rechter zal bepalen wat wel of niet onder wangedrag valt.

Ex-partner trouwt of gaat samenwonen

Als uw ex-partner opnieuw trouwt, gaat samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat vervalt de plicht om partneralimentatie te betalen. Het kan voorkomen dat het moeilijk is om aan te tonen dat uw ex samenwoont als ware hij of zij getrouwd is. Zeker wanneer hij of zij dat niet wil toegeven. Door middel van foto’s en getuigenverklaringen kunt u aantonen dat dit toch zo is, maar ook dan kan het lastig zijn om met doorslaggevend bewijs te komen.

Als uw ex-partner een latrelatie heeft bent u nog altijd verplicht om partneralimentatie te betalen.

Samenlevingscontract en partneralimentatie

U of uw ex-partner is wettelijk niet verplicht om partneralimentatie te betalen als u niet meer samenwoont, tenzij dit in het samenlevingscontract is opgenomen.

Kinderalimentatie

In het geval van minderjarige kinderen is er wel sprake van kinderalimentatie.

Hoe lang ontvang ik alimentatie?

Ten eerste is alimentatie afhankelijk van de behoefte enerzijds en de draagkracht anderzijds. Er is sprake van behoefte als u niet in staat bent het welvaartsniveau dat u gewend was tijdens het huwelijk voort te zetten.

Soms wordt er afgeweken van de wettelijke termijn waardoor de alimentatieplicht korter of langer duurt. Dit kan in onderling overleg, maar bij onenigheid kan de rechter beoordelen of er van de wettelijke termijn kan worden afgeweken.

Ik ben vier jaar getrouwd geweest, ik heb toen bijna niet gewerkt en ik heb geen kinderen. Hoe lang ontvang ik alimentatie?
Bij een huwelijk korter dan vijf jaar zonder kinderen is de duur van partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk. Bij vier jaar huwelijk ontvangt u dus vier jaar partneralimentatie.

Ik ben vier jaar getrouwd geweest en ik heb één kind gekregen..
Omdat u tijdens het huwelijk een kind heeft gekregen moet uw ex de wettelijke twaalf jaar partneralimentatie betalen.

Ik ben dertig jaar getrouwd geweest en mijn ex-vrouw was altijd kostwinner..
Ook hier moet uw partner de wettelijke twaalf jaar partneralimentatie betalen.

Verlening alimentatie

U kunt als alimentatiegerechtigde een verzoek bij rechtbank indienen om de alimentatie te verlengen. Het gebeurt echter niet vaak dat zo’n verzoek wordt toegewezen.

Vreemdgaan en alimentatie

Wanneer uw partner is vreemdgegaan en een echtscheidingsprocedure heeft aangevraagd kan het zo zijn dat u later partneralimentatiealimentatie moet betalen. Als uw partner behoefte heeft aan alimentatie en u bent draagkrachtig genoeg, moet u alimentatie betalen.

Wanneer geen partneralimentatie

Als uw ex-partner gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen hoeft u geen partneralimentatie meer te betalen. In het geval uw partner een latrelatie heeft bent u verplicht om alimentatie te blijven betalen.

Wangedrag

Bij wangedrag van de alimentatiegerechtigde kan het zijn dat u geen alimentatie meer hoeft te betalen. Vreemdgaan wordt echter niet gezien als wangedrag. Bij stalkende exen kan de rechter bijvoorbeeld besluiten om de alimentatieplicht stop te zetten.

Co-ouderschap en alimentatie

In het geval er aanzienlijke inkomensverschillen zijn tussen beide ex-partners of wanneer de kinderen procentueel gezien langer bij de ene ouder blijven dan bij de andere, kan bij co-ouderschap sprake zijn van alimentatie. Zowel partneralimentatie als kinderalimentatie. Ook wanneer de ene ouder hogere lasten heeft dan de andere ouder kan er kinderalimentatie worden afgesproken. Dit alleen als de hogere lasten buiten zijn of haar schuld worden gemaakt.

Hoogte alimentatie

De hoogte van de alimentatie kunt u onderling overeenkomen, maar er kan ook een draagkrachtberekening worden gemaakt. De ouder met de meeste draagkracht, betaalt de meeste alimentatie.

Wanneer geen alimentatie?

Als beide ouders allebei ongeveer evenveel verdienen en ook uitgeven aan hun kinderen, hoeft men geen alimentatie te betalen. Geen partneralimentatie als ook geen kinderalimentatie.

Co-ouderschap kinderbijslag

De kinderbijslag wordt verdeeld onder u en uw ex-partner. Beide ouders hebben namelijk recht op kinderbijslag. Eventueel kunt u bij het maken van afspraken over de financiën overeenkomen dat u of uw ex-partner de volledige kinderbijslag krijgt bijgeschreven.

Lees ook:

Co-ouderschap bij echtscheiding

Ex-partner betaalt geen alimentatie

Als uw ex-partner geen kinderalimentatie of partneralimentatie betaalt, kunt u kosteloos het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Er zijn wel enkele voorwaarden voordat u het LBIO kunt inschakelen:

– De betalingsachterstand mag niet ouder zijn dan 6 maanden (minimaal één maand)
– De hoogte van de kinderalimentatie en/of de partneralimentatie is opgenomen in de echtscheidingsbeschikking
– De betalingsachterstand minimaal 10 euro is

Wat doet het LBIO?

Als uw situatie aan de voorwaarden van het LBIO voldoet, dan kan de incasseringprocedure beginnen. Het LBIO probeert in eerst instantie te bemiddelen. Als uw ex-partner niet ingaat op bemiddelingspogingen, wordt er beslag gelegd op goederen, de uitkering of het salaris van uw ex-partner.

Kosten

U als eiser hoeft geen geld te betalen aan het LBIO. De extra kosten worden doorberekend aan de alimentatieplichtige (uw ex-partner). Dit geldt ook voor eventuele deurwaarderskosten.

Mijn situatie voldoet niet aan de voorwaarden van het LBIO

Als de partneralimentatie niet door de rechter is vastgesteld, dan kunt u zelf een deurwaarder inschakelen. U bent ook niet verplicht om het LBIO in te schakelen, maar het voordeel van het LBIO is dat het voor u als eiser gratis is. Bij een deurwaarder kan het zijn dat niet alle kosten worden doorberekend aan uw ex-partner.

Ex-partner heeft schulden en weinig bezittingen

Als er andere schuldeisers zijn of er onvoldoende inkomsten of bezittingen zijn kan het LBIO niet garanderen dat u alle achterstallige betalingen ontvangt. Een schuldeiser kan bijvoorbeeld de Belastingdienst zijn. De Belastingdienst heeft op de andere schuldeisers voorrang. De schuldeisers die volgen zijn allemaal gelijk. Dat kan een energiemaatschappij zijn, maar ook de ex-partner die nog kinderalimentatie en/of partneralimentatie te goed heeft. Alimentatie betalen is verplicht.